Leave a comment

เที่ยวเชียงใหม่ ประนมวัดพระลงนอนหนองผึ้ง

เที่ยวเชียงใหม่

วัดพระนอนหนองผึ้ง เชียงใหม่

วัดพระนอนหนองผึ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ (พระเกศาธาตุอยู่ในพระเจดีย์)

วัดพระนอนหนองผึ้ง แต่ดั้งเก่าก่อนเป็นตวงในสมัยเวียงกุมกาม-เชียงใหม่ หรือโปร่งทีอาจจะมีสถานการณ์เป็นวัดที่ตั้งเดิมพำนักก่อนแล้ว ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย เช่นเดียวกับหลายๆ วัดในเขตเวียงกุมกาม โดยเฉพาะเจาะจงวัดที่พบหลักฐานโบราณวัตถุลักษณะพระพิมพ์แบบต่างๆ ภายในเขตบริเวณวัดนี้ ได้รับการดูแลปะชุนเสริมกันเรื่อยมาดังเช่น องค์พระบรมธาตุเจดีย์ และอาคารประกอบเฝ้าล้อมอื่นๆ อันเป็นผลลัพธ์งานการซ่อมสร้างครั้งไม่นานมานี้ โดยแต่องค์พระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ ถือเป็นเสาหลักฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เครื่องใช้เวียงกุมกาม ที่เกิดหลักฐานเหลืออยู่เพียงองค์เดียวและเรียกขานกันในท้องถิ่นว่า พระพุทธรูปนอนป้านปิง อันมีความหมายเกณฑ์โดยความหมายว่าเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างขวางยันลำแม่น้ำปิงใน อดีต (ปิงห่าง-ที่ไหลผ่านมาพระพักตร์วัดทางด้านรวิออก ตามแนวถนนต้นยาง) เพื่อปกป้องน้ำไหลบ่าเข้ามาท่วมชุมชน

พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระนอนตระพังผึ้ง ตั้งอยู่ระหว่างวิหารพระนอน และอุโบสถ ประเภทเป็นเจดีย์ขนาดเล็กทรงระฆังที่ได้รับการซ่อมปฏิสังขรณ์ตราบไม่นานมา นี้ ส่วนฐานเป็นชนิดเขียงตอนล่าง เหนือขึ้นมาเป็นชั้นปัทม์ย่อเก็จรองรับส่วนมาลัยเถาแบบย่อเก็จแปลง องค์ระฆังขนาดเล็กค่อนข้างใหญ่ ไม่มีส่วนบัลลังก์ ปล้องไฉนรูปร่างกรวยคว่ำแต่จากปล้องต้องมีขนาดใหญ่ ต่อเหนือขึ้นไปพร้อมด้วยชั้นบัวกลุ่มแบบพม่า และส่วนปลียอดตกแต่งฉัตรโลหะ

อุโบสถ วัดพระนอนบ่อผึ้ง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาหน้าจั่วมีปีกนก ๒ ข้างสร้างหันหน้าไปทางทิศภาณุตก ด้านข้างหน้ามีสิงห์ปูนปั้นอยู่ ๑ คู่ ส่วนซุ้มโขงประตูทางเข้าปรากฏลวดลายปูนปั้นในศิลปะพม่า ที่ได้รับการซ่อมแซมบูรณะในระยะเวลาใกล้เคียงกับสิ่งก่อสร้าง ที่มีอิทธิพลพม่าระยะรัชกาลที่ ๕ เป็นพืชมา ดังดุจดังที่พบในสิ่งก่อจัดทำต่างๆ ของวัดช้างค้ำ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดศรีบุญเรือง วัดสันป่าเลียง และวัดเสาหิน

วิหาร วัดพระนอนหนองผึ้ง ตั้งห่างออกไปทางกระด้างตะวันตกเฉียงเหนือ สร้างสรรค์หันหน้าไปทางตะวันออก มีรูปทรงโครงทำอิทธิพลศิลปะจากภาคกลาง ที่มีด้านจั่วหลังคาฐานกว้าง ทำเนื้อตัวบันไดรูปมกรคายนาคปูนปั้นปิดทองและเขียนสี คล้ายกับที่พบในเขตเมืองเชียงใหม่ทั่วๆไป มีตัวอย่างสวยสัตที่เป็นนาคบันไดของวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง (สร้างขึ้นใหม่ในสมัยเจ้าหลวงแก้วนวรัฐ เมื่อราว ๑๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: